JuH > exhibition > 'a ghIH

nuq 'oH 'utmo' Dujvam tlham workshop yoDSutlIj naQ

qingdao fss co., Ltd | Updated: Jan 21, 2017

1. tlham poch nap, ngaj construction puj qach yoDSutlIj naQ:
Hoch 'ay' yoDSutlIj naQ prefabricate qaStaHvIS laSvargh naQ, simply ghom Daq, so as to construction puj shorten.
2. yoDSutlIj naQ tlham widely lo':
laH lo' yoDSutlIj naQ tlham qaStaHvIS laSvargh, warehouses, mIw'e' vIleghDI', sports stadiums, hangars, etc. yuQmeyDaq laH je lo' cha' tlhIH Vas-patlh yIteb-yapnIS poH qach, vIleghDI' multi-storey pagh high-rise construction.
3. tlham laSvargh vIleghDI' 'IH 'ej practical yoDSutlIj naQ
yoDSutlIj naQ construction Hab choSay'moHlaH tlhegh, modern. tlhoy' Sar wutlh vo' 'eb, So'meH tlhoy' colors latlh Hap 'u', 'oH chenmoH vI'Iprup flexible joq color.
4. yoDSutlIj naQ tlham chel cost qach reasonably
laH naQ 'ej lan yo'SeH DeSDu' 'eq date, overall economic efficiency be'nI'puqDaj Dunmo' puS concrete tlham chep vay', HIjachMej yoDSutlIj naQ vIleghDI', reduction, cost tlhIngan neH construction.
5. poch yoDSutlIj naQ durable, leH ngeD
tlhov 'ej taQ climate 'ej nap leH laH qaD Sa' De'wI' chut lulajpu'bogh yoDSutlIj naQ qach vIleghDI'.